TPX 手动注射器
VetArt™ TPX 手动注射器带印刷刻度,更清晰。提供鲁尔口以连接针头。可以单独订购灌药嘴将注射器转换成灌药器。 本品可高压灭菌。
型号最小刻度最大刻度档位差货号
TPX Syringe 5 ml0.5mL5mL0.5mL155001001
TPX Syringe 10 ml0.4mL10mL0.4mL155001002
TPX Syringe 20 ml1mL20mL1mL155001003
TPX Syringe 30 ml2.5mL30mL2.5mL155001004
TPX Syringe 50 ml5mL50mL5mL155001005
相关产品